Voorbeeld Motivatiebrief - 50 Perfecte Voorbeeldbrieven in Word (2023)

Voorbeeld motivatiebrief: Haalinspiratie uit onze 25 motivatiebrieven, Voorbeeld Zinnen en Tips om jeMotivatie slagingskans te vergroten.

 • Een motivatiebriefis een document van 200 tot 500 woorden waarin je de potentiële werkgever overtuigtvan je competenties.
 • Jestuurt je motivatiebrief samen met je cv.
 • Doormiddel van je motivatiebrief zorg ervoor dat je de aandacht van de potentiëlewerkgever naar je toe trekt.
 • Hetdoel van je motivatiebrief is om op gesprek te komen en uiteindelijk de baan tekrijgen.

Inhoud van je motivatiebrief

Erzijn 2 belangrijke punten waar een motivatiebrief altijd uit moet bestaan:

 • Waaromjij de perfecte kandidaat bent- de aansluiting tussen jouw profiel en devacature
 • Waaromjij gemotiveerd bent – je enthousiasme voor de vacature en ambities

Doel motivatiebrief

Hetdoel van een motivatiebrief is om de potentiële werkgever meer persoonlijkeinformatie te geven als aanvulling op je cv. Wat je wil bereiken met jemotivatiebrief is verder:

 • Jouw enthousiasmevoor de vacature over te brengen;
 • Op tevallen tussen de andere sollicitanten;
 • Deaansluiting tussen jouw profiel en de vacature te benadrukken;
 • Jezelfte presenteren;
 • Jetoegevoegde waarde voor het bedrijf over te brengen.

Voorbeeld Motivatiebrieven Per Categorie

Bekijk en download de voorbeeld motivatiebrieven per categorie. Of bekijk de algemene voorbeeld brieven onderaan deze pagina.

Opbouw motivatiebrief

Sluitde lay-out van je motivatiebrief aan op de stijl van je cv. Gebruik eenzelfdesjabloon zodat alles dezelfde uitstraling heeft. De opbouw van je otivatiebrief is als volgt:

Bovenaan- de kop

Inde kop staan jouw NAW gegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

NAW gegevens ontvanger

Daarnakomen de NAW-gegevens van de ontvanger, richt jemotivatiebrief rechtstreeks aan de recruiter.

 • Bedrijfsnaam
 • T.a.v.Contactpersoon
 • Postadres

Plaats, datum en onderwerp

Plaats,Datum: Vermeldde Plaats en datum onder de adresgegevens.

Onderwerp: In hetonderwerp zet je de naam van de vacature eventueel in combinatie met hetvacaturekenmerk.

Aanhef motivatiebrief

Gebruikde naam van de recruiter in de aanhef van je motivatiebrief. Om denaam van de recruiter te vinden, kijk je in de vacaturetekst of op de LinkedIn-paginavan het bedrijf. Je zou daar de mensen moeten kunnen vinden dieverantwoordelijk zijn voor het recruitmentproces. Als je de naam op geen enkelemanier kunt vinden, kies dan voor Beste recruiter. Probeer te voorkomen dat je aanhef te algemeen/onpersoonlijk is. Een persoonlijke aanhef is bewezen effectiever.

Voorbeeld Motivatiebrief 1e Alinea/ Opening

De 1ealinea van je motivatiebrief bepaalt de recruiter of hij/ zij verder zal lezen. Het isdus belangrijk om de aandacht van de lezer te trekken en vast te houden. Erzijn een verschillende, effectieve strategieën voor openen van jemotivatiebrief. Je kun je prestatiesbenadrukken, je passie en enthousiasme tonen of namen laten vallen (referenen naar bekenden die bij het bedrijf werken).

Voorbeeld Motivatiebrief Middenstuk/ Vervolgalinea's

In hetmiddenstuk zijn 2 zaken belangrijk: De aansluiting op het profiel + jouw enthousiasmeen passie.

Aansluitingprofiel:In eersteinstantie geef je aan waarom jij een toegevoegde waarde bent voor het bedrijf.Beschrijf in welke behoeften jij kunt voldoen en waarom jij aansluit bij hetprofiel. Benadruk dat je een expert bent in je vakgebied, maar zorg dat je hetniet overdrijft. Verder leg je uit hoe je werkervaring, opleiding envaardigheden je potentiële werkgever zullen helpen. Het is belangrijk om telaten zien dat je de behoeften van het bedrijf kent en ze te laten zien dat jijin die behoefte kan voldoen.

Enthousiasme en passie:Daarnaastvindt een werkgever het belangrijk dat jij op je plek komt te zitten, waardoorer een grote kans is dat je voor een langere tijd bij ze zal blijven. Ze zullenimmers moeten investeren in jouw inwerktraject, dus hoe groter de kans vanslagen, hoe beter dit voor je potentiële werkgever zal zijn. Een belangrijkonderdeel van je motivatie is daarom te laten zien waarom jij deze baan graagwil. Enthousiasme en passie zijn daarombelangrijke sleutelwoorden om je motivatie over te brengen en het bedrijf teovertuigen.

Voorbeeld Motivatiebrief Slotalinea

Hoesluit je de motivatiebrief af? Probeer niet te veel clichématig en ookniet te behoeftig over te komen. Vertel dat je ernaar uitkijkt om elkaarpersoonlijk te ontmoeten. Zeg dat je graag wil bespreken hoe jouw ervaring enkennis je toekomstige werkgever kunnen helpen om haar doelen te bereiken.

Voorbeeld Motivatiebrief Groet en ondertekening

Tot slot zet je de groet, je naam en je digitale handtekening onderaan de brief.

Motivatiebrief Algemene Voorbeelden

Bekijk en download de algemene voorbeeld motvatiebrieven e nga direct aan de slag.

Motivatiebrief Voorbeeld 1

bekijk

dowload

Motivatiebrief Voorbeeld 2

bekijk

dowload

Motivatiebrief Voorbeeld 3

bekijk

dowload

Motivatiebrief Voorbeeld 4

bekijk

dowload

Motivatiebrief Voorbeeld 5

bekijk

dowload

Voorbeeld Motivatiebrief Algemeen 1

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

De functie van (functie) bij (Bedrijf) sluit perfect aan bij mijn vaardighedenen ambities. Ik werd dan ook direct enthousiast toen ik op LinkedIn zag datjullie momenteel een vacature voor die positie open hebben staan. Door middelvan deze motivatiebrief laat ik graag zien waarom ik de geschikte kandidaat benvoor deze functie.

Door mijn opleiding als (Naam opleiding) en ervaring bij (Bedrijf)durf ik mezelf inmiddels een echte expert te noemen op het gebied van (gebied(en)waarin jij uitblinkt). Ik ben goed thuis in (noem hier de verschillende hardskills die jij bezit en overeenkomen met wat er gevraagd wordt in de vacature).In combinatie met mijn vaardigheden (noem hier de belangrijkste soft skills dieovereenkomen met wat er gevraagd wordt in de vacature), ben ik een geschiktekandidaat om in jullie behoefte te voorzien.

Ik ben al een tijdje op zoek naar een functie die aansluit op mijnambitie om verder te groeien op het gebied van (gebied waarin je verder wilgroeien). Omdat ik klaar ben voor een functie waarin ik voor de langere termijnmet passie kan werken, zoek ik een bedrijf dat op het gebied van waarden enbedrijfscultuur ook goed aansluit. Ik ben jullie bedrijf al meerdere kerentegengekomen in mijn zoektocht en ik denk dat jullie een perfecte match zijn opmeerdere gebieden. Zo vind ik het van toegevoegde waarde dat (geef hier eenomschrijving van de missie/ visie van het bedrijf welke goed passen bij jou).

Ik hoop dat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit tenodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasmevoor de functie verder wil toelichten.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld Motivatiebrief Algemeen 2

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

Toen ik uw vacature voor (FUNCTIE) op LinkedIn zag werd ik meteenenthousiast. Het is precies de functie en werkomgeving waar ik op dit moment inmijn carrière naar op zoek ben.

Ten eerste denk ik dat ik een goede kandidaat ben voor dezefunctie omdat (geef hier een omschrijving van de belangrijkste overeenkomstentussen jouw vaardigheden en hetgeen in de vacature wordt gevraagd). Jullie zijnop zoek naar een kandidaat die uitblinkt op het gebied van (nummer 1vaardigheid uit de vacature) en dat is precies mijn beste vaardigheid gebleken.Dat blijkt uit (geef concreet aan waarom jij deze vaardigheid goed beheerst enmaak dit meetbaar).

Ondanks dat ik met heel veel enthousiasme (aantal) jaar werkzaamben voor (Bedrijf), is het nu tijd voor mij om mezelf verder te ontwikkelen ineen nieuwe omgeving. De reden daarvoor is dat ik de ambitie heb om (geef hieraan wat je ambitie is en waar je enthousiast van wordt- wederom in aansluitingop de vacaturetekst).

Graag zou ik in een persoonlijk gesprek mijn CV en motivatietoelichten en meer over de functie en uw bedrijf en de functie te weten komen.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld Motivatiebrief Algemeen 3

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

Via deze weg wil ik mijn interesse kenbaar maken voor de vacaturevan (FUNCTIE). De functie spreekt mij erg aan omdat deze naadloos aansluit opmijn opleiding, ervaring en ambitie.

Binnen jullie bedrijf zijn (belangrijkste waarden van het bedrijf)belangrijk. Dat spreekt mij erg aan omdat (geef hier de reden waarom je graagspecifiek voor dit bedrijf zou willen werken). Ik heb mijzelf altijd gezien alsiemand met (geef hier de vaardigheden en waarden die voor jou belangrijk zijnen aansluiten op de vacature). In mijn cv kunt u dan ook zien dat ik altijdbezig ben geweest om mezelf verder op dat gebied te ontwikkelen.

Nu ik uitgeleerd ben bij (Bedrijf) en mij daar niet verder kanontwikkelen, zoek ik een bedrijf waar ik mijn passie voor (vertel hier waar jijpassie voor hebt op werkgebied, wat aansluit op de vacature) verder vorm kangeven. Het inwerktraject en de opleidingsmogelijkheden waarnaar u refereert inde vacature, klinken mij dan ook als muziek in de oren. Ik denk dat ik doormijn enthousiasme, vaardigheden en ambities de perfecte kandidaat zal zijn om bijte dragen aan jullie missie om (zoek op wat de missie is van het bedrijf enmaak daar een mooie beschrijving van).

Voor meer informatie over mijn vaardigheden, opleiding en ervaringverwijs ik u naar mijn curriculum vitae. Graag zou mijn motivatie in eenpersoonlijk gesprek verder aan u toelichten.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld Motivatiebrief Algemeen 4

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

Toen ik op LinkedIn uw vacature voor (FUCTIE) voorbij zag komen,dacht ik meteen: “Dit is waar ik naar op zoek ben!” Na ons plezierigetelefoongesprek van vandaag, was ik nog meer overtuigd, dus ik stuur u hierbijmijn cv en motivatie.

Tijdens mijn opleiding als (omschrijving van de opleiding die jehebt gevolgd) is voor mij duidelijk geworden dat ik uitblink op het gebied van(gebied waarin jij erg goed bent en wat aansluit op de vacature). Ik heb ditbewezen door (geef concreet aan waaruit blijkt dat jij deze vaardigheid bezit,maak het meetbaar). De afgelopen jaren heb ik mezelf verder kunnen ontwikkelenin de functie van (functie) en zo de ervaring op kunnen doen om verder tegroeien tot (functie).

Na verder verdieping in jullie bedrijf, werd het voor mijduidelijk dat ik het liefst mijn carrière verder bij jullie zou willenvervolgen. Het spreekt mij vooral aan dat jullie (geef hier aan wat belangrijkekernwaarden van het bedrijf zijn die goed bij jou als persoon passen). Uit devacaturetekst blijkt ook dat jullie zoeken naar iemand die toegevoegde waardekan bieden op het gebied van (gebied) en dat is nou juist hetgeen ik mij deafgelopen jaren heb ontwikkeld.

Voor een volledig plaatje van mijn vaardigheden, opleidingen enwerkervaring, verwijs ik u naar mijn cv in de bijlage. Omdat dit slechts eenbeknopt deel weergeeft, zou ik graag mijn enthousiasme verder willen toelichtenin een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld Motivatiebrief Algemeen 5

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

Door een kennis werd ik gewezen op uw vacature van (FUNCTIE). Dezevacature is op mijn lijf geschreven en daarom stuur ik u hierbij mijn sollicitatieen motivatie.

Jullie geven aan op zoek te zijn naar iemand die gespecialiseerdis in (specialisme en belangrijkste vaardigheden uit de vacature). Door mijnopleiding als (opdeling) en ervaring bij (bedrijf), kan ik mezelf de perfectekandidaat voor deze vacature noemen. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerdgeweest in (interesse welke aansluit op de vacature). Dit is dan ook altijd derode draad geweest tijdens mijn carrière. Een vervolgstap richting (functie) sluitdaarom naadloos aan op mijn interesses en ambities.

Wat mij vooral aanspreekt aan deze functie is dat (geef hier aanwat de belangrijkste kenmerken uit de vacature zijn die aansluiten bij jouwambities). Daarnaast is uw bedrijf duurzaam en innovatief, waarmee dit deperfecte baan zou zijn voor mij. Ik werk graag in een omgeving waarduurzaamheid een belangrijk element is in de bedrijfsvoering en waarontwikkeling voorop staat. Zowel voor het bedrijf als de medewerkers werkt ditals een motivatie om toekomstgericht te werk te gaan.

In mijn curriculum vitae kunt u meer lezen over mijn opleidingen,werkervaring en vaardigheden. Bij (Bedrijf) heb ik een opzegtermijn van(opzegtermijn) en wil ik mijn werkzaamheden op een correcte manier overdragen. Graaglicht ik mijn motivatie verder toe in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld motivatiebrief openingszinnen

 1. Toenik uw vacature voor (FUNCTIE) op LinkedIn zag werd ik meteen enthousiast. Hetis precies de functie en werkomgeving waar ik op dit moment in mijn carrièrenaar op zoek ben.
 2. OpLinkedIn zag ik de vacature staan voor (FUNCTIE). Omdat dit een functie is waarinik graag aan de slag ga en deze branche goed bij mij past, solliciteer ik hierbijop deze functie.
 3. Op LinkedInheb ik uw vacature gelezen voor de functie van (FUNCTIE). Deze vacature heeftmijn interesse gewekt vanwege de aansluiting op mijn opleiding en ambities.
 4. Naaraanleiding van uw openstaande vacature van (FUNCTIE), stuur ik u hierbij mijn cven motivatie.
 5. Viadeze weg wil ik mijn interesse kenbaar maken voor de vacature van (FUNCTIE). Defunctie spreekt mij erg aan omdat deze naadloos aansluit op mijn opleiding,ervaring en ambitie.
 6. Graagwil ik hierbij reageren op de vacature waarin u vraagt naar een (FUNCTIE).
 7. Toenik op LinkedIn uw vacature voor (FUCTIE) voorbij zag komen, dacht ik meteen: “Ditis waar ik naar op zoek ben!” Na ons plezierige telefoongesprek van vandaag, wasik nog meer overtuigd, dus ik stuur u hierbij mijn cv en motivatie.
 8. Dooreen kennis werd ik gewezen op uw vacature van (FUNCTIE). Deze vacature is opmijn lijf geschreven en daarom stuur ik u hierbij mijn motivatie.
 9. Uwvacature op LinkedIn is voor mij aanleiding om te solliciteren naar de functievan (FUNCTIE).
 10. Invervolg op ons plezierige gesprek tijdens de carrièrebeurs van (DATUM), stuurik u hierbij mijn sollicitatie voor de functie van (FUJNCTIE).
 11. De functievan (FUNTIE) is op mijn lijf geschreven en daarom solliciteer ik met vee enthousiasmenaar de vacature die u momenteel op de website heeft staan.
 12. Metveel enthousiasme solliciteer ik hierbij naar de uitdagende functie van (FUNCTIE)bij uw organisatie.

Voorbeeld motivatiebrief slotzinnen

 1. Totslot licht ik mijn cv en motivatie graag toe in een persoonlijk gesprek. Ik kijkmet belangstelling uit naar uw reactie.
 2. Graagzou ik in een gesprek mijn CV en motivatie toelichten en meer over de functieen uw bedrijf te weten komen.
 3. Ommijn motivatie verder toe te lichten, kom ik graag op gesprek bij u. Ook ben ikzeer geïnteresseerd om meer te weten te komen over de functie en uw bedrijf.
 4. Voormeer informatie over mijn opleiding en ervaring verwijs ik u naar mijncurriculum vitae. Graag zou ik de gelegenheid krijgen mijn motivatie in een persoonlijkgesprek verder toe te lichten.
 5. Ik hoopdat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor eenpersoonlijk gesprek, waarin ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasme voor defunctie verder wil toelichten.
 6. Voor een compleet overzicht van mijn opleidingen en werkervaringverwijs ik u naar mijn curriculum vitae. Graag zou ik de gelegenheid krijgen ommijn motivatie verder toe te lichten in een persoonlijk gesprek.
 7. In de bijlage heb ik mijn curriculum vitae toegevoegd waarinmijn opleiding, ervaring en vaardigheden uiteen zijn gezet. Mijn motivatielicht ik graag verder toe in een persoonlijk gesprek.
 8. In mijn curriculum vitae kunt u meer lezen over mijnopleidingen, werkervaring en vaardigheden. Momenteel zit ik in de laatste fasevan mijn opleiding en ik verwacht in (MAAND) mijn diploma in ontvangst tekunnen nemen. Graag licht ik mijn motivatie verder toe in een persoonlijkgesprek.
 9. In de bijlage heb ik mijn cv toegevoegd, waarin u meer overmijn opleiding, werkervaring en vaardigheden kunt lezen. Graag zou ik mijn motivatiein een persoonlijk gesprek verder bij u willen toelichten.
 10. Ik ben ervan overtuigd dat ik de geschikte kandidaat benvoor deze functie en ik hoop dat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mijuit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
 11. Ik hoop dat mijn motivatie en cv u aanleiding geen om mijuit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
 12. Ik zie ernaar uit om mijn motivatie verder toe te lichten enmeer over uw organisatie te weten te komen.
 13. Voor een volledig plaatje van mijn vaardigheden, opleidingen en werkervaring,verwijs ik u naar mijn cv in de bijlage. Omdat dit slechts een beknopt deelweergeeft, zou ik graag mijn enthousiasme verder willen toelichten in eenpersoonlijk gesprek.

Motivatiebrief Mailen

Demeest professionele manier om je motivatiebrief te mailen is om er een apart pdf-documentvan te maken. Dit kan je doen door je brief te schrijven in een tekstprogrammaen dit vervolgens op te slaan als pdf-bestand. Stuur een korte begeleidende mail en verwijsdaarin naar je cv en motivatiebrief in de bijlagen.

Zorgervoor dat je de documenten een goede bestandsnaam geeft. Het beste kan je inde bestandsnaam je naam zetten, met eventueel een datum. Gebruik geen algemenebestandsnamen zoals “cv” of “motivatiebrief”, omdat je het hierdoor moeilijkermaakt voor de recruiter. Als ze het bestand ergens opslaan, zullen ze er een uniekenmerk aan moeten geven om het terug te kunnen vinden, dus dat is extra werk.

Voorbeeld Motivatiebrief Tips

 • Beschrijf feiten die laten zien dat jij de perfecte kandidaat bent;
 • Voorkom herhaling van dingen die al in je cv staan, zorg in plaats daarvan dat je motivatie een aanvulling is;
 • Geef aan waarom deze functie een goede stapvoor jou is, laat daarbij je enthousiasme overkomen;
 • Verdiep jezelf in het bedrijf en de behoeften die ze hebben;
 • Zorg ervoor dat je concreet bent;
 • Maak je zinnen niet te lang;
 • Houd de motivatiebrief positief, fris en toekomstgericht;
 • Zorg ervoor dat je de aandacht van je lezer trekt en vasthoudt;
 • Zorg dat je de interesse wekt om meer over jou te weten tekomen;
 • Voorkom spelfouten;
 • Maak je brief niet te lang en voorkom vakjargon.

Voorbeeld Motivatiebrief - 50 Perfecte Voorbeeldbrieven in Word (33)

Bekijk ook de voorbeeld sollicitatiebrieven op carlastemplates.com.

Vergelijkbare Pagina's

 • Voorbeeld motivatiebrief Student - Perfecte (gratis) Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Student | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Stage | Opleiding BBL | Zonder Ervaring

 • Voorbeeld motivatiebrief Zonder Ervaring - Perfecte (gratis) Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Zonder Ervaring | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Magazijnmedewerker | Administratie | Horeca | Receptie

 • Voorbeeld motivatiebrief Winkel - Perfecte (gratis) Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Winkel | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Winkelmedewerker | Zonder Ervaring | Winkelmanager

 • Korte Motivatiebrief Voorbeeld - Maak Snel een Porfessionele Brief

  Korte Motivatiebrief Voorbeeld | Haal je Inspiratie uit 1 van onze vele voorbeeld Brieven en start Direct met Solliciteren | Professioneel een korte movtivatie schrijven.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 09/08/2023

Views: 5687

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.